جهت استفاده و مشاهده دمو نرم افزار رستورانی و فروشگاهی از لینک زیر نرم افزار را دانلود نمایید :